Algemene Voorwaarden – Van Damme Incasso & Advies

Algemene Voorwaarden Van Damme Incasso & Advies per 1 maart 2011.

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 De besloten vennootschap Indam Elst B.V, gevestigd te Valburg, mede handelend onder de naam

Van Damme Incasso & Advies, verder te noemen Van Damme

1.2 Opdrachtgever: de rechtspersoon die Van Damme verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te

verrichten.

1.3 Debiteur: de schuldenaar van de opdrachtgever.

Artikel 2 Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en aanbiedingen tot het

verlenen van diensten op het gebied van: Het incasseren van vorderingen, debiteurenbeheer,

detachering, consultancy alsmede overige en hiervoor niet genoemde diensten en producten ter zake

credit-management; dit alles in de ruimste zin des woords.

2.2 Afwijking bedingen zijn slechts van kracht indien en voor zover Van Damme deze uitdrukkelijk en

schriftelijk aan opdrachtgever heeft bevestigd.

2.3 Van Damme houdt zich het recht voor Wijzigingen en/of aanvullingen aan te brengen in de

algemene voorwaarden, met name indien er vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.

De opdrachtgever wordt tijdig van de nieuwe tekst van de voorwaarden op de hoogte gebracht.

2.4 Alle onderstaande bedragen zijn exclusief btw.

2.5 Op alle met Van Damme afgesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

2.6 Van Damme is bij de uitvoering van de overeenkomst gebonden aan de voor haar geldende

beroeps- en gedragsregels. De opdrachtgever respecteert de daaruit voortvloeiende verplichtingen.

2.7 De opdrachtgever verleent Van Damme een volledige volmacht om als vertegenwoordiger van

opdrachtgever (rechts-)handelingen te verrichten welke wenselijk of noodzakelijk zijn ter uitvoering

van de incasso-opdracht. Deze machtiging houdt onder meer in, het zowel schriftelijk als telefonisch

benaderen van debiteur, het in rekening brengen van rente en kosten, het ontvangen van gelden, het

treffen van naar omstandigheden redelijke betalingsregeling en het vrijelijk inschakelen van derden.

Van Damme zal desondanks de volmacht uitsluitend na overleg schikkingen treffen,

rechtsmaatregelen nemen of gerechtelijke procedures aanhangig maken.

Voorzover opdrachtgever afwijkt van het hier bovengenoemde, dient hij Van Damme voor overdracht

van een incasso-opdracht hiervan nadrukkelijk op de hoogte te stellen.

Artikel 3 Offertes

3.1 Iedere aanbieding van Van Damme is geheel vrijblijvend.

3.2 Na aanvaarding van de offerte door de opdrachtgever heeft Van Damme het recht om, binnen 5

dagen na ontvangst van de aanvaarding door de opdrachtgever, haar aanbod mondeling of schriftelijk

te herroepen.

3.3 Offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de opdrachtgever, niet binnen 30 dagen

schriftelijk zijn aanvaard, tenzij anders uitdrukkelijk is overeengekomen.

Bijlage 2

Artikel 4 Betalingsverplichtingen

4.1 Betaling van de door Van Damme gefactureerde bedragen dient zonder enige aftrek of

verrekening te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.

4.2 Indien de opdrachtgever binnen 14 dagen na de factuurdatum niet voor betaling heeft zorg

gedragen, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is over het

verschuldigde 1% rente per maand verschuldigd.

4.3 Indien de opdrachtgever ondanks sommatie met betaling in gebreken blijft, waardoor Van Damme

genoodzaakt wordt haar vordering ter effectuering van haar rechten aan derden uit handen te geven,

is de opdrachtgever aan Van Damme buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd ter hoogte van

de staffel maximering incassokosten, met een minimum van € 40,00.

4.4 Indien de opdrachtgever in gebreke is met tijdige betaling van één of meerdere openstaande

facturen, is de opdrachtgever gerechtigd haar werkzaamheden direct op te schorten. Van Damme is

niet aansprakelijk voor eventueel uit een opschorting voorvloeiende schade.

4.5 Van Damme is gerechtigd om openstaande facturen te verrekenen met gelden die zij, uit welke

hoofde dan ook, voor de betreffende opdrachtgever onder zich heeft.

Artikel 5 Bewijs-en gegevensverstrekking

5.1 De opdrachtgever verplicht zich jegens Van Damme om laatstgenoemde te voorzien van alle

noodzakelijke gegevens en bewijsstukken om tot incasso over te kunnen gaan, dan wel op verzoek te

verschaffen.

5.2 Van Damme is gerechtigd om een dossier te sluiten, als opdrachtgever de verzochte

medewerking, zoals bedoeld in het voorgaande lid, niet verleent.

5.3 De opdrachtgever garandeert de juistheid en volledigheid van deze gegevens en bewijsstukken.

5.4 De kosten ter verkrijging van aanvullende informatie zullen door Van Damme doorberekend

worden aan de opdrachtgever.

5.5 Na het uithanden geven van een vordering verloopt alle communicatie via Van Damme. De

opdrachtgever zal onverwijld aan Van Damme mededeling doen van elke vorm van communicatie met

een schuldenaar of derden. De opdrachtgever zal niet eerder, dan na overleg met Van Damme,

afspraken maken met de schuldenaar met betrekking tot de incasso-opdracht.

5.6 De opdrachtgever is gehouden Van Damme te vrijwaren voor alle aanspraken van derden en aan

Van Damme te vergoeden redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

Artikel 6 Geïncasseerde bedragen

6.1 De grondslag voor de berekening van het geincasseerde bedrag is het totaal van de door debiteur

betaalde hoofdsommen en renten, ongeacht aan wie betaling heeft plaatsgevonden. Alsmede

verminderingen en/of annuleringen door de opdrachtgever vanaf de datum van aanvang van de

incasso-opdracht.

6.2 Van Damme zal waar mogelijk en toegestaan eventuele rente en incassokosten trachten zoveel

mogelijk op debiteur te verhalen.

6.3 Betalingen door de schuldenaar aan Van Damme of rechtstreeks aan opdrachtgever gedaan,

strekken conform artikel 6:44 BW in de eerste plaats in mindering van de kosten van Van Damme,

Bijlage 2

vervolgens in mindering van de verschenen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom en de

lopende rente.

6.4 De door Van Damme geïncasseerde bedragen zullen, na verrekening van vervallen nota’s en/of

provisieafrekeningen, binnen 14 dagen na sluiting van het dossier aan de opdrachtgever betaalbaar

worden gesteld.

6.5 Te ontvangen deelbetalingen zullen met inachtneming van artikel 6.3, op uitdrukkelijk verzoek van

de opdrachtgever, tevens binnen 14 dagen betaalbaar worden gesteld. Van Damme is gerechtigd ook

op deelbetalingen nota’s en provisie, als voorschot op de eindafrekening, in mindering te brengen.

Artikel 7 Dossierkosten / overige tarieven

7.1 In alle zaken waarin Van Damme een dossier aanlegt en de gegevens van de zaak in haar

administratie verwerkt, is aan haar geen basisvergoeding verschuldigd.

7.2 Voor het opvragen van informatie Handelsregister, Informatie Kadaster, Verhaalsrapporten en

dergelijke, worden de daadwerkelijk gemaakte kosten in rekening gebracht, welke kosten voor zover

mogelijk en toegestaan zullen worden verhaald op de schuldenaar.

7.3 Alle genoemde bedragen zijn exclusief daarover verschuldigde Omzetbelasting.

Artikel 8 Provisie

  1. Indien wij een vordering niet weten te incasseren zijn er voor u geen kosten aan verbonden, mocht

de gehele vordering worden geïncasseerd, dan zijn er eveneens geen kosten voor u aan verbonden

daar debiteur deze reeds heeft voldaan.

Indien wij echter een deel van de vordering weten te incasseren, dan zal een overeengekomen

percentage conform de staffel maximering incassokosten over het geinde bedrag in rekening worden

gebracht. Vanzelfsprekend zullen wij altijd trachten de gehele hoofdsom te incasseren.

Eventuele vervolgstappen die eventuele kosten voor u met zich meebrengen worden altijd in overleg

met u als opdrachtgever gezet. Wij hebben de kosten voor een gerechtelijke procedure inclusief alle

deurwaarderskosten weten te beperken middels prijsafspraken, welke afhankelijk zijn van de hoogte

van de vordering. Deze kosten zijn er alleen indien de vordering niet geïncasseerd kan worden.

Artikel 9 Gerechtelijke procedure

9.1 Indien het noodzakelijk zal blijken te zijn om voor het incasseren van de ter incasso afgegeven

vordering een gerechtelijke procedure aan te vangen, zal Van Damme hiervoor aan de opdrachtgever

toestemming vragen.

9.2 Slechts na toestemming van de opdrachtgever zal de door Van Damme ingeschakelde derden de

gerechtelijke werkzaamheden worden aangevangen. Van Damme is niet aansprakelijk voor fouten of

tekortkomingen van deze derden.

9.3 De buitengerechtelijke advocaatkosten en de kosten van een gerechtelijke procedure

(deurwaarderskosten, griffierechten en salaris gemachtigde) worden, voor zover wettelijk toegestaan

op debiteur verhaald. Indien de gemaakte kosten niet op debiteur verhaald kunnen worden, worden

deze kosten in rekening gebracht bij de opdrachtgever.

9.4 Van Damme is gerechtigd een voorschot te vragen voor door haar te verrichten werkzaamheden,

welk voorschot bij de afwikkeling van de incasso-opdracht met de opdrachtgever wordt verrekend.

Bijlage 2

9.4 Het dossier is uiterlijk binnen 2 weken na algehele voldoening of binnen 2 weken nadat is

vastgesteld dat er geen verdere resultaten zijn te bereiken, afgerekend.

Artikel 10 Opschorting van een overeenkomst

10.1 Indien de opdrachtgever in gebreke is met een juiste en/of tijdige nakoming van een of meer van

zijn verplichtingen, kan Van Damme haar eigen verplichtingen automatisch en onmiddellijk

opschorten.

10.2 Van Damme is niet aansprakelijk voor de schade die mocht ontstaan als gevolg van de

opschorting van de werkzaamheden op deze grond.

Artikel 11 Ontbinding van een overeenkomst

11.1 Van Damme heeft het recht om, zonder opgave van redenen, het continueren van een

overeenkomst tot het uitvoeren van opdrachten te weigeren en in geval van toerekenbaar

tekortschieten van de opdrachtgever reeds tot stand gekomen overeenkomsten tussentijds te

beëindigen, zonder dat zij gehouden is tot enige schadevergoeding.

11.2 In geval van tussentijdse beëindiging zal de opdrachtgever aan Van Damme de reeds gemaakte

kosten alsmede de provisie over eventueel geïncasseerde bedragen verschuldigd zijn.

Artikel 12 Oninbaarheid

12.1 Het staat Van Damme vrij een incasso-opdracht geheel of gedeeltelijk te retourneren wegens

oninbaarheid.

12.2 De opdrachtgever is, met uitzondering van de bureaukosten, in dit geval slechts provisie

verschuldigd over het eventueel geïncasseerde bedrag.

Artikel 13 Klachttermijn

De opdrachtgever dient zich, op straffe van verval van zijn rechten jegens Van Damme, met bekwame

spoed, in elk geval binnen 14 dagen, na de ontdekking van een toerekenbare tekortkoming, schriftelijk

te beroepen op wanprestatie.

Artikel 14 Aansprakelijkheid

14.1 Van Damme heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting

en kan dus nimmer gehouden worden aan en aansprakelijk zijn voor een bepaald (incasso)resultaat.

14.2 Van Damme sluit iedere aansprakelijkheid uit, voorzover die bij de wet niet dwingend is geregeld.

De aansprakelijkheid, uit welke hoofde dan ook, zal nimmer het totale bedrag betreffende de opdracht

overtreffen.

14.3 De buiten- en gerechtelijke incasso geschiedt voor rekening en risico van de opdrachtgever. De

opdrachtgever is gehouden Van Damme te vrijwaren van alle aanspraken van derden en haar te

vergoeden voor de redelijke kosten van verweer tegen dergelijke aanspraken.

14.4 Van Damme is nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan het bedrag waarop haar

aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Indien de verzekeraar van

Van Damme in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt

gedekt, is de aansprakelijkheid van Van Damme beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht.

Artikel 15 Verrekening

Bijlage 2

  1. De opdrachtgever is nimmer bevoegd één en ander te verrekenen, tenzij Van Damme hem hiertoe

uitdrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Artikel 16 Wijzigingen of aanvullingen

16.1 Van Damme verwerpt de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de opdrachtgever,

tenzij partijen schriftelijk van de onderhavige voorwaarden afwijken.

16.2 Indien de opdrachtgever niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient hij dat binnen

30 dagen na de verzending hiervan, schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van deze termijn

wordt de opdrachtgever geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.

Artikel 17 Indexatie

  1. Van Damme houdt zich het recht voor, alle in deze voorwaarden genoemde bedragen jaarlijks aan

te passen. De indexering is niet van toepassing op de hiervoor genoemde percentages, doch slechts

op expliciet genoemde bedragen.

Uitdrukkelijk zij nog vermeld dat prijsverhogingen naar aanleiding van de door Van Damme

toegepaste indexatie geen grond vormen voor tussentijdse ontbinding. De indexatie is een integraal

onderdeel van de overeengekomen prijs.

Artikel 14 Slotbepaling

14.1 Alle geschillen voortvloeiende uit de met Van Damme gesloten overeenkomsten worden beslecht

door de bevoegde rechter te Arnhem voorzover niet anders door de wet dwingendrechtelijk

voorgeschreven.

14.2 Op alle geschillen tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.